Itzultzaileen Tresna Kutxa (Ingurunea – 2010-08-03 + 2017-03-28)

Itzulpenetarako interneteko hiztegi eta baliabide informatikoak.pdf

 

Helbide lagungarri batzu:
o Nola erran : http://nolaerran.org
o Euskalterm: http://www1.euskadi.net/euskalterm/indice_e.htm
o Elhuyar: http://www.elhuyar.org/hizkuntza-zerbitzuak/FR/Dictionnaire-recherche
o Hiztegia: http://www.hiztegia.net/ (ikus Uzeiena)
o Euskalbar-a ezagutzeko klika hemen : http://euskalbar.eu/ eta deskargatzeko zuzenean hemen : https://addons.mozilla.org/eu/firefox/addon/5811/

Biziko Ahobizi & Belarripresten asteburuko euskarriak: https://bizimugi.eu/asteburu-bat-euskaraz-bizirekin-formakuntzarako-euskarriak

Orri honen bukaeran PDF formatuan:
o
Itzulpenetarako interneteko hiztegi eta baliabide informatikoak.pdf
o A itsasia edo organikoa.pdf
o A itsasi edo organiko adibideak.pdf
o Datei buruz.pdf
o Euskal Irratietan formakuntza 1-2.pdf
o Euskal Irratietan formakuntza 2-2.pdf
o Euskara hobetzeko JLDavant1602-Xiberotarra.pdf
o Ortotipografia.pdf
o Euskaltzaindiaren Klima-aldaketaren oinarrizko lexikoa

Siglen zerrenda proposamen bat (etengabe gaur eguntzekoa) : klika hemen!

tzea vs tzera : Aditz formarik erabilienak eta beraiekin agertu ohi diren aditzak (Euskal Gramatika Osoa 557. or. Azalpen gehiago bada lehenago). Klika hemen aditz-izenen deklinatzeari buruzko dokumentoa ikusteko.

Nola deklinatzen dira zenbakiak estandarrean? ‘4an’ ala ‘4ean’? ‘6an’ ala ‘6ean’? ’31n’ ala ’31ean’? Hemen duzu erantzuna: www.berria.eus/estiloliburua/eliburua/ortotipografia#194

Baieztatzekoak : proposamenak orokorrean onargarriak dira eta baliagarriak sinonimo bezala. EBren oharrak eta hautuak hizki etzanez adieraziak dira baina ez dira baitezpada arauemaleak.

Erreferentziazko hiztegiak: (ET) = Euskalterm ; (EH) Elhuyar Hiztegia ; (HB) = Hiztegi Batua ; (NE) = Nola Erran.

– (-)rantz : en direction de (buruz).
– (-)rat : vers (aller simple).
– (ra) : vers (aller-retour).
– Abondance : nasaitasun, oparotasun, ugaritasun.
– Abréviation : laburrera (résumé), laburdura (NE), laburtzapena (Berriaren estilo liburua)
– Absurde : burugabe, itxuragabe(ko), zentzugabe(ko) (NE).
– Accaparer : bereganatu (s’approprier), beretu (NE), merkatuaz jabetu (marché) (NE)
– Acceptable : onargarri.
– Accessible : eskuragarri.
– Accroissement : emendatze, emendio (NE), areagotze, handitze.
– Acteur (instigateur) : eragile (NE)
– Action sociale : gizarte-ekintza, jendarte-ekintza.
– Activiste : ekintzaile (NE), ekintzari, aktibista (NE).
– Aggravation : gaizkiagotze (NE), larriagotze
– Agriculture biologique. : nekazaritza / laborantza biologikoa.
– Agroalimentaire : agro-elikagaia. Iparraldean : hazkurri-(ekoizpenak), hazkurrigintza (NE). Hegoaldean : nekazaritzako elikagaiak (ET, NE).
– Alienation – politikan : alienazio ; eskubidean : besterentze ; medikuntzan : erotze (ET, NE).
– Aliénant : erogarri, alienagarri.
– Alimentation (fourniture) : hornidura, hornitze (NE). Alimentation en eau potable : ur-hornidura, ur-hornitze
– Alimentation (industria, informatika) : hazkurria (NE)
– Alimentation (nourriture) : elikadura, janari, jateko molde, jan-molde (NE).
– Alternative : alternatiba, hautu (NE).
– AMAP (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne): Baserritar-laborantza atxikitze batentzako elkartea Baserri-laborantza atxikitzeko elkartea.
– Amélioration : hobekuntza.
– Analyse : azterketa, ikerketa (étude, examen, recherche), analisia (ET, NE)
– Apport : ekarpen.
– Appropriation : jabetze (NE), bereganatze.
– Arriver : iritsi, heldu (NE)
– Assemblée décisionnelle mensuelle : hilabeteko biltzar erabakitzailea.
– Atteindre : kausitu, helburua bete, heldu.
– Autonome : autonomo (territoire), beregain (personnes) (NE).
– Autonomia : autonomia (NE), buruaskitasuna
– Autosuffisance : autosufizientzia. Autarkia (ET).
– Bénévole : borondate oneko, boluntario (NE)
– Bien-être : ongi izate (NE).
– Bilan : kontu, bilan, egoera (NE)
– Biodiversité : bio-aniztasuna. Biodibertsitate (ET, NE). Bioaniztasun (NE)
– Bouclier fiscal : ezkutu fiskala, babes fiskala.
– CABAB : Baiona/angelu/miarritze aglomerazioko erkidegoa. Lehengo izen ofiziala : Baiona-Angelu-Biarritz Hiri Elkargoa. Orain ACBA (Agglomération Côte Basque–Adour) : Euskal Kostalde–Aturri Hirigunea.
– Cadre institutionnel : koadro instituzional, erakunde esparrua (ET).
– Caisse nationale d’assurance vieillesse : zahartzaro-aseguruko nazional kutxa. Zahartzaro-aseguru kutxa nazionala (ET).
– Catastrophe écologique : hondamendi ekologiko (ET), katastrofe ekologiko.
– Centre commercial : merkatalgune. Merkataritza-gune (ET). Merkatalgo-gune
– Certificat : ziurtagiri, egiaztagiri
– Changement climatique : klimaren aldaketa, klima-aldaketa.
– Charte : hitzarmen.
– Chiffrer : zifratu, zenbatu.
– Collage : kolatze, itsaspen.
– Collectif Urgence Climatique Justice Sociale : Larrialdi Klimatiko Gizarte-justizia Elkartea. Klima-larrialdi eta gizarte-justizia elkartea.
– Collectivité humaine : giza-elkarte.
– Combustible fossile : erregai fosil.
– Comité : batzorde, lantalde.
– Commerce équitable : bidezko merkataritza / salerospena / salerosketa.
– Compatible : bateragarri.
– Complémentaire : osagarri(zko)
– Complot : azpijoko (NE), azpikeria.
– Comportement : jokabide (NE).
– Conclusion : ondorio, konklusio.
– Conférence : mintzaldi, hitzaldi
– Conférence de presse : prentsaurreko.
– Consommation responsable : kontsumo arduratsua, bidezko/arrazoizko/zentzuzko kontsumoa.
– Contact : harremanak.
– Contrainte : hertsapen.
– Contre-réforme : kontrarreforma.
– Contribution : ekarpen.
– Convenable : egokia, gisakoa.
– Convention Européenne des Droits de l’Homme : Giza Eskubideen Europako Hitzarmena (GEEH) (ET)
– Crédit carbone : karbono-kreditua
– Crime climatique : klima-krimena.
– Crime contre l’humanité : gizadiaren kontrako / aurkako krimena.
– Crise économique : ekonomia-krisi, ekonomi krisi, krisi ekonomiko.
– Crise financière : finantza-krisi, krisi finantzario.
– Croissance : gorapen, hazkunde
– Cupidité : diruzalekeria, diru-gosea (EH).
– Décent : dezente, gisako, gizalegezko.
– Découverte : asmakuntza, lehen ezagutza, atxemate. Aurkitze, aurkikuntza (ET).
– Décroissance : beherapen (ET). Hertsapen. Deshazkunde (Larrun).
– Défi : desafio, erronka.
– Dégradation : andeakuntza, degradazioa, narriadura (ET).
– Délocalisation : lekuzaldatze. Deslokalizazio (ET).
– Démarche : Izapide (ET). Gestio. Urraspide (EH).
– Dépendre : meneko/menpeko izan.
– Dépendre (inpertsonala) : en esku(an) egon, -en esku(e)tan egon; -en baitan egon; -tarik joan
– Déplacement : joan-etorri, joan-jin
– Dépression économique : ekonomi-ahulezia. Depresio (ET).
– Dérèglement : nahasketa, desarauketa, desorekatze. Okertasun, makurtze (EH).
– Dérégulation, déréglementation : desarauketa (ET).
– Détérioration : gaizkitze. Hondatze, narriadura (EH).
– Dette écologique : zor ekologikoa.
– Développement durable : garapen iraunkorra.
– Développement soutenable : garapen jasangarri.
– Développement : garapen, hazkunde (croissance).
– Diagnostic : diagnostiko (ET). Galdeketa. Diagnosia (HB).
– Diminuer : murriztu, ttipitu, beheratu (EH). Moteldu (ET).
– Droit de polluer : kutsatzeko eskubidea.
– Durable : iraunkor.
– Ebauche : abiamen, hasiera, hastapen (EH). Hasikin, zirriborro (ET).
– Echec : hutsegite, porrot.
– Economiser : (dirua) altxatu, ekonomizatu. Aurreztu, aurrezki kutxa (ET).
– EFSA : Elikagaien Segurtasuneko Europar Agintaritza (ET).
– Emission de déchets : hondakinen isurpen, hondakin isurpen
– Encourager (stimuler) : berotu, gogoberotu (ET). Sustatu, akuilatu (EH)
– En péril : lanjerrean, arriskuan, hiltzorian
– Entraide : elkar-laguntza
– Entreprise multinationale : enpresa multinazional.
– En voie de développement : garapen-bidean.
– En voie de disparition, d’extinction : galzorian.
– Epargner : aurreztu.
– Equivalent : baliokide
– Ere industrielle : industria-aro, industri aro.
– Esclavage : esklabotza, morrontza, menpekotasun (ET).
– Esclavagiste : esklabista (ET). Esklabo tratulari / salerosle, menperatzaile.
– Espèce menacée de disparition : galzorian diren espezieak.
– Etre humain : gizaki.
– Evaluation : ebaluazio, balorazio, balioespen (ET).
– Excès : gehiegikeria.
– Exclusion sociale : gizarteko bazterkeria, gizarte-bazterketa, jendarte-bazterketa.
– Exclusion : baztertze, bazterketa, kanporatze.
– Exploitation : ustiatze, ustiapen.
– Expropriation : desjabetze.
– Fictif : irudimenezko, alegiazko.
– FMI : nazioarteko diru funtsa, NDF (ET)
– Formation : formakuntza, formazioa (ET).
– Fraude fiscale : zerga-iruzur.
– Fret : pleita (itsasoz), merkantzia garraioak (orokorki).
– Gain : irabazi.
– Génocide : genozidio
– GES : berotegi-efektuzko gasak.
– GIEC : Klima aldaketari buruzko gobernuarteko aditu taldea
– Globalisation : orokortze. Globalizazio (ET).
– Gréve : lanuzte, greba.
– Guide : aurkibide. Gida, gidari (ET).
– Harmonisation : bateratze. Harmonizazio (ET).
– Hausse : gorakada, goititze (EH).
– Humanité : gizadi ; gizatasun (avec humanité).
– Importance : garrantzia, axola.
– Incapacité : ezgaitasun, ezintasun (ET).
– Incidence sur l’environnement : ingurumen-inpaktua (ET).
– Inciter : akuilatu (EH), bultzatu, eragin.
– Incivisme : jendetasunik eza.
– Incompatible : bateraezin, bateragaitz.
– Industrie chimique : industria kimiko.
– Inévitable : saihetsezin.
– Infrastructure routière : bideetako azpiegitura.
– Intervention de crise : krisialdiko esku-hartze.
– Interview : elkarrizketa.
– Investissement : inbertsio, diru-ezartze.
– Irresponsabilité : ez-erantzuletasun (ET). Axolagabetasun, arduragabetasun (EH).
– Le bien commun : ontasun amankomuna, denen ontasuna, denen ongia (EH).
– Libre concurrence : lehia librea / lehiaketa askea (ET).
– Lobby : lobby
– Main-d’œuvre : eskulan, lanesku, lan-indar (ET).
– Malbouffe : elikatze txarra, janari gaiztoa.
– Malnutrition : elikadura txarra, hazkurri txarra.
– Marché financier : finantza merkatua.
– Matières premières : lehengaiak.
– Mécanisme de développement propre : garapen garbirako mekanismoa
– Milieu rural : landarte, baserri ingurunea
– Milieu urbain : hiriarte, hiri ingurunea
– Militant : militante, ekintzaile.
– Mixité sociale : giza / jende nahasketa.
– Mobilité : mugikortasun.
– Modèle : eredu.
– Moyen : ahalbide.
– Nature (vivante) : izadi.
– Naturel : natural.
– Néfaste : txar, kaltegarri.
– Non-violence : ez-bortizkeria/ bortizkeriarik eza, ez-indarkeria.
– Normal : arauzko, legezko, normal.
– OGM : genetikoki eraldatutako organismo.
– OMC : Munduko Merkataritza Antolakundea (ET).
– ONG : Gobernuz Kanpoko Erakundea (ET).
– Oppresseur : menperatzaile, zapaltzaile.
– Pays sous-développé : herrialde azpigaratua, gutxi garatutako herrialdea (ET).
– Paradis fiscal : paradisu fiskal, zerga-paradisu.
– Pari : apustu.
– PDU : Hiriko joan-etorrien (edo joan-jinen) planoa.
– PIB : Barne Produktu Gordina (ET).
– Planète : planeta (ET). Izarbel.
– Point de vue : ikuspegi.
– Pouvoir économique : botere ekonomiko.
– Précarité : ezegonkortasun, egongaitza (EH).
– Précarité de l’emploi : enplegu-kordoka, enplegu-koloka.
– Présentation : aurkezpena.
– Préservation : babeskuntza, zainketa, babesa (EH)
– Prêt : mailegu.
– Principe de précaution : zuhurtasun-printzipioa, zuhurtzia-printzipioa.
– Priorité : lehentasuna.
– Prise de conscience : kontzientzia-hartze, kontzientzi hartze (ET).
– Problème : arazo, neke (difficulté)
– Processus : urrats, bide (EH)
– Production : ekoizpen.
– Produit : ekoizkin (EH)
– Profit monétaire : moneta-etekina, diru-mozkina (ET).
– Progrès : aitzinamendu
– Projet : egitasmo, proiektu , xede, helburu.
– Prospérité : oparoaldi.
– Ralentir : moteldu.
– Rapace : diruzale, zikoitz.
– Rapport : txosten.
– Rareté : bakantasun, arrarotasun.
– Rassemblement : elgarretaratze, elkarretaratze.
– Réchauffement climatique : berotze klimatiko, klimaren berotzea
– Recommandation : gomendio.
– Réduire : murriztu, ttipitu.
– Réfugié climatique : klima-iheslari
– Remettre en question : zalantzan ezarri, dudan ezarri.
– Rendez-vous : hitzordu.
– Renouvelable : berriztagarri.
– Rentabilité : errentagarritasun.
– Réseau cyclable : bizikleta-sare, txirringa-sarea.
– Respecter (préserver) : babestu, begiratu, zaindu.
– Responsabilité : erantzukizun (compte à rendre); ardura (préoccupation).
– Ressources : baliabideak, eskuartekoak.
– Restitution : itzulketa, itzultze (ET).
– Réunion : bilkura, bilera.
– Revenus : etekinak, mozkinak.
– Révision : berrikuspen, berrikuste.
– Rôle : zeregin, eginkizun, funtzio (EH). Rol, paper (ET).
– Sagesse : zuhurtasun.
– Sans-papier : paperik gabeko.
– SCOT (Schéma de Cohérence territoriale) : lurraldeko kohesio-eskema.
– Sécurité sociale : Gizarte-segurantza.
– SMTC : garraio publikoen sindikatu mistoa / aglomerazioko garraio publikoen sindikatua. Hiriguneko garraio publikoen sindikatua.
– Solidaire : solidario (ET). Elkartasunezko, elkarkide, partaide, partalier (EH).
– Social : soziala, jendarteko, gizarteko.
– Société (humaine) : gizarte, jendarte, lagunarte.
– Société de consommation : kontsumoko gizartea, kontsumo-gizartea, kontsumo jendartea.
– Solidaire : solidario, elkartasunezko, elkarkide(zko), partaide.
– Solution : aterabide, konponbide.
– Sommet (réunion) : goibiltzar.
– Soumettre : makurrarazi.
– Sous-payé : gaizki ordaindua.
– Soutenable : jasangarri.
– Souveraineté alimentaire : burujabetasuneko elikadura. Hazkurri burujabetza.
– STAB : Baionako aglomerazioaren hiri-garraioak / hiri barneko garraioak. Baiona hiriguneko garraioak.
– Stage : ikastaldi, ikastaro.
– Stagnation : gelditze, geldotasun.
– Statut : estatutu, estatus
– Subir : pairatu.
– Subvention : diru-laguntza
– Supporter : jasan.
– Suppression : kentze.
– Surconsommation : gainkontsumitze, gainkontsumo.
– Tarir : antzutu (ET). Agortu (EH).
– Taxe carbone : karbono tasa.
– Texte : testu, idazki.
– Tolérance : jasankortasun, pairamen.
– Traçabilité : trazadura (EH). Trazabilitate (ET).
– Traité : itun.
– Transition : iragaite, trantsizioa
– UNEP : ingurumenaren aldeko nazio batuen programa
– Urgent : larri, premiatsu, berehalako, presako (ET).
– Volonté : nahiera, nahikari, borondate.

o Itzulpenetarako interneteko hiztegi eta baliabide informatikoak.pdf

 

o A itsasia edo organikoa.pdf

 

o A itsasi edo organiko adibideak.pdf

 

o Datei buruz.pdf

 

o Euskal Irratietan formakuntza 1-2.pdf

 

o Euskal Irratietan formakuntza 2-2.pdf

 


o Euskara hobetzeko JLDavant1602-Xiberotarra.pdf

 

o Ortotipografia.pdf

 

o Euskaltzaindiaren Klima-aldaketaren oinarrizko lexikoa